Školní družina
Soutěž "Švihadlový král"


       
 


Kreslíme a tvoříme čarodějnice


       
       
 


SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KRASLICI


       
 
Turnaj ve stolním fotbalu


       
       
 
Čtenářský kvíz - návštěva obecní knihovny


       
       
 


Přípravy na jarmark


       


Překážkový závod


       
       
       


Soutěž vlaštovek


       
       


Zakletý zámek - celoroční projekt


       
       
     


Turnaj v petanque


   


Odpoledne ve školní družině


       
       
       
       


Rekonstrukce družin

V letošním školním roce se nám podařilo zrekonstruovat další část školy. Tentokrát jsme si pro obnovu vybrali dvě školní družiny, které si to podle našeho názoru zasloužily nejvíce. V původním plánu byla pouze výmalba a obnova nábytku, po zvážení jsme ale přistoupili i ke kompletní výměně podlahové krytiny. Pořídili jsme nové linoleum, koberce, do jedné družiny molitanový roh, do druhé sedací soupravu a několik sedacích pytlů, které budou dětem sloužit k relaxaci. Celkový výsledek je krásný a věříme, že družiny vydrží co nejdéle jako nové.
Fotografie z rekonstrukce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Zpracovala: Jana GuličukováVNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


1. Školní družina nabízí příjemné, podnětné a estetické prostředí, kde mohou děti odpočívat, připravovat se na vyučování, účastnit se různých zájmových činností a her.

2. Do školní družiny přihlašuje žáka jeho zákonný zástupce prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

3. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí, nejvyšší počet v oddělení na jednu vychovatelku je 25 dětí právě přítomných.

4. Výchovně vzdělávací činnost a režim školní družiny je v souladu se ŠVP pro zájmové vzdělávání a je přílohou ŠVP, které je schváleno pedagogickou radou a školskou radou.

5. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin a volna vykonává činnost tehdy, je-li přihlášeno alespoň 10 žáků.

6. Příspěvek na provoz ŠD je stanoven na 200Kč/ pololetí pro žáky přihlášené do školní družiny. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit tento příspěvek uhradit proti dokladu do konce října za první pololetí a do konce února za druhé pololetí. Dojíždějící žáci, kteří čekají na nejbližší autobusový spoj, příspěvek neplatí.

7. Odhlášení žáka ze ŠD musí provést zákonní zástupci písemně. Mimořádnou nepřítomnost mohou omluvit telefonicky na čísle 566663124, 566663040 nebo e-mailem:zsheralec@iol.cz.

8. Pro závažné porušování vnitřního řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům písemně se zdůvodněním na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání pedagogickou radou.

9. Školní družina pracuje ve dvou odděleních, která jsou věkově smíšená.

10. Po vyučování odvádějí třídní učitelé žáky do ŠD, aktovky si nosí s sebou a ukládají je v určených prostorách ŠD, svoje věci mají řádně označené.

11. Při pobytu v ŠD se děti řídí školním řádem, vnitřním řádem ŠD a pokynu vychovatelky.

12. Školní jídelna zajišťuje pitný režim, děti mohou chodit do ŠJ v doprovodu vychovatelky.

13. Děti bez vědomí vychovatelky neopouštějí ŠD, chovají se tak, aby neubližovaly svým kamarádům, nesmí ohrožovat zdraví své ani jiných. Dodržují pravidla základní hygieny, udržují pořádek a čistotu, neničí společný ani individuální majetek. Podílejí se výzdobě ŠD, chodeb a školy.

14. Úmyslné poškozování školního majetku nebo majetku spolužáků hlásí vychovatelka ředitelce školy, která danou věc projedná se zákonnými zástupci.

15. ŠD může chodit na vycházky. Musí respektovat pravidla silničního provozu. Může využívat školní tělocvičnu, učebny v budově školy, školní dvůr, oplocené školní hřiště, fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem. Může pořádat tematické vycházky, exkurze.

16. Bezpečnost a ochranu zdraví zajišťuje příslušná vychovatelka ve svém oddělení. Žáci jsou povinni hlásit každé zranění, vychovatelka je povinna hlásit každé zranění v kanceláři školy, kde se provede o zranění zápis.

17. Prevence sociálně patologických jevů je zajišťována v souladu s minimálním preventivním programem školy. Každá odůvodněná zjištění je vychovatelka povinna neprodleně hlásit výchovné poradkyni nebo ředitelce školy.

18. Za žáka, který byl ve škole a bez písemné nebo jiné omluvy zákonného zástupce se nedostavil do školní družiny, vychovatelka nenese zodpovědnost. Tuto skutečnost je ale povinna neprodleně ohlásit v kanceláři školy a informovat o nepřítomnosti žáky jeho zákonného zástupce.

19. Tento vnitřní řád je vyvěšen na přístupném místě ve školní družině a na internetových stránkách školy a jsou s ním prokazatelně seznámeni žáci a zaměstnanci. Zákonní zástupci jsou informováni o jeho vydání a obsahu.

Vnitřní řád byl vydám v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.§30 a vyhláškou č.74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání.

V Herálci dne 26.8.2013
Mgr.Jana Guličuková, ředitelka ZŠ a MŠ